Projekt LAWP

Nazwa Beneficjenta:

PMN AGRO PIOTR NAUMIUK
zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 : Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Tytuł projektu:

„Poprawa efektywności energetycznej w firmie PMN AGRO PIOTR NAUMIUK poprzez wykorzystanie energii z OZE”

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa 2 instalacji fotowoltaicznych na hali magazynowej o łącznej mocy 49,95kWp, w m. Stępków 137 gm.Dębowa Kłoda do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej wraz z systemem zarządzania.

Cele projektu:

- podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez możliwość znacznych oszczędności na zakupie energii elektrycznej z sieci,
- ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w firmie,
- redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery;

Numer projektu:

RPLU.04.02.00-06-0333/20

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nazwa Beneficjenta:

PMN AGRO PIOTR NAUMIUK 
zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.2 "WSPARCIE INWESTYCJI W PRZETWARZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH, OBRÓT NIMI LUB ICH ROZWÓJ" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tytuł projektu:

"Operacja uruchomienia nowego zakładu do handlu hurtowego zbożem"

Cel projektu:

- poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej;